ვაკანსია

 

მიმდინარე ვაკანსიები


ინფორმაცია ხარაგაულის მერიაში 2022 წელს გამოცხადებული ვაკანსიების შესახებ


ინფორმაცია ხარაგაულის მერიაში 2021 წელს გამოცხადებული ვაკანსიების შესახებ


კანონი საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ 


 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაცია


 

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დკავშირებული სამართლებრივი აქტები

 

 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიული გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ


პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონი


საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი


საქართველოს კონსტიტუცია


საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონი


 


საჯარო ინფორმაციის გაცემის რეესტრი

საჯარო ინფორმაციის გაცემის რეესტრი -2022 წელი


საჯარო ინფორმაციის გაცემის რეესტრი -2021 წელიხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციაზე  პასუხისმგებელი პირი : 
ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი 

კახა გოლუბიანი

ტელ: 577 577 217

kakhaberigolubiani@gmail.com

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი:

 

ლენა კალანდაძე ტელ:  ტელ: 595 35 46 75     

 

ელ.ფოსტა : lkalandadze327@gmail.com

 

______________________________________

საჯარო ინფორმაცია ღიაა, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა და დადგენილი წესით პერსონალურ მონაცემებს, სახელმწიფო ან კომერციულ საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციისა. ყველას აქვს უფლება მოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია მისი ფიზიკური ფორმისა და შენახვის მდგომარეობის მიუხედავად და აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა, თუ იგი სხვადასხვა სახით არსებობს, აგრეთვე გაეცნოს ინფორმაციას დედანში.

______________________________________

                                                                                             

                                                                               

ყველა სავალდებულო ველი არაა შევსებული
სახელი, გვარი
პირადი ნომერი
ელ.ფოსტა
მისამართი
მოთხოვნა
დამცავი კოდი: