ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამის სამუშაო ჯგუფის ოქმი N1  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამართლებრივი აქტები


 ხარაგალის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიული გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ


 

 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციაზე  პასუხისმგებელი პირი : 
ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი 

კახა გოლუბიანი

ტელ: 577 577 217

kakhaberigolubiani@gmail.com

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი:

 

ლენა კალანდაძე ტელ:  ტელ: 595 35 46 75     

 

ელ.ფოსტა : lkalandadze327@gmail.com

 

______________________________________

საჯარო ინფორმაცია ღიაა, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა და დადგენილი წესით პერსონალურ მონაცემებს, სახელმწიფო ან კომერციულ საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციისა. ყველას აქვს უფლება მოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია მისი ფიზიკური ფორმისა და შენახვის მდგომარეობის მიუხედავად და აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა, თუ იგი სხვადასხვა სახით არსებობს, აგრეთვე გაეცნოს ინფორმაციას დედანში.

______________________________________

                                                                                             

                                                                               

ყველა სავალდებულო ველი არაა შევსებული
სახელი, გვარი
პირადი ნომერი
ელ.ფოსტა
მისამართი
მოთხოვნა
დამცავი კოდი: