2023_2022_2021

 


2023 წელი


 


მოქალაქის გზამკვლევი


პასუხი საკრებულოს შენიშვნებზე


ხარაგაულის 2024 -2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი


განმარტებითი ბარათი 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტზე 08.12.2023 წ


2024-2027 წლების პროგრამული ბიუჯეტის დანართი


2024 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი


დან._N_3_2024_წლის_დადგენილების_პროექტი


დან._N_2__განმარტებითი_ბარათი_2024_წლის_ბიუჯეტის_პროექტზე_08.12.2023_წ.


დან._N_1_პასუხი__საკრებულოს_მიერ_გამოთქმულ_შენიშვნებზე_და_რეკომენდაციებზე


განცხადება 2024 წლის ბიუჯეტის შენიშვნების რეაგირებაზე


ოქმი N 4 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის და პროგრამული ბიუჯეტის მომხადების თაობაზე


ინფორმაცია 2023 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის შესრ. შესახებ


ინფორმაცია 2023 წლის ექვსი თვის-შესრულების შესახებ


ხარაგაულის 2024-2027 წლების საშუალო ვადიანი გეგმა


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2024 - 2027 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ


ინფორმაცია 2023 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის გეგმა-შესრულების შესახებ


დან._N_3 ხარაგაულის 2024 - 2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი


დან._N_2_2024 წლის დადგენილების პროექტი


დან._N_1__განმარტებითი ბარათი 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტზე


საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის მოხსენებითი ბარათი საბიუჯეტო ცვლილების შესახებ


ოქმი N1 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წწ პრიორიტეტეტბის დოკუმენტის ასიგნების ზღვრული მოცულობების დადგენა და პრიორიტეტების დოკუმენტების პირველადი ვარიანტის განხილვის შესახებ


ოქმი N2 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წწ პრიორიტეტეტბის დოკუმენტის ასიგნების ზღვრული მოცულობების დადგენა და პრიორიტეტების დოკუმენტების პირველადი ვარიანტის განხილვის შესახებ


ოქმი N3 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წწ პრიორიტეტეტბის დოკუმენტის ასიგნების ზღვრული მოცულობების დადგენა და პრიორიტეტების დოკუმენტების პირველადი ვარიანტის განხილვის შესახებ


1 მარტის ბრძანება


2023 წლის ბიუჯეტის მასალები


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 21 დეკემბრის N 30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2022  წლის  წლიური ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში


2022 წელი


საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მოხსენებითი ბარათი


საბიუჯეტო ცვლილება


დან. N 16 შენიშვნები და რეკომენდაციები


აპარატის განცხადება


2023 წლის ბუჯეტის პროექტის შენიშვნები და რეკომენდაციები


დანართი N 9 დადგენილების პროექტი მუნიციპალიტეტი 


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2022 წლის ცხრათვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ


აპარატის განცხადება


განკარგულება


დანართი N 9 დადგენილების პროექტი მუნიციპალიტეტი 2023


დანართი N 7 განმარტებითი ბარათი


დან. N 1 ხარაგაულის 2023 -2026 წლების პრიორიტეტეტების დოკუმენტი-საბოლოო


2023-2026 წლების ბიუჯეტის მასალები


2022 წლის ცხრა თვის გეგმა-შესრულება 05.10 საკასო


პროექტების მიმდინარეობა 30 09. 2022 წელი


ინფორმაცია 2022 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ


2023-2026 წლების საშუალო ვადიანი გეგმა


ბრძანება


ხარაგაულის 2023 -2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი - პირველადი ვარიანტი


ოქმი N2


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2022 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 16 დეკემბრის N 24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახ


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თაობაზე ( 21 მარტის ბრძანება)


2022 წლის  ბიუჯეტის ცვლილება


ბრძანება


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის წლიური ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში


ანგარიში 2021 წლის წლიური ბიუჯეტის შესრულების შესახებ


2022 წლის ბიუჯეტი2021 წელი


 

 


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის პირველადი პრიორიტეტები 2022-2025 წლებში- ოქმი


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის პირველადი პრიორიტეტების დოკუმენტი 2022-2025  წლებში


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2021 წლის  ექვსი თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ


მერის ბრძანება სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამის შესახებ


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამა


სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამის ფარგლებში გამარჯვებული პროექტ(ებ)ის განხორციელებაზე მონიტორინგის


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობისგან შემოსული საპროექტო წინადადებების პირველადი გადარჩევის მეთოდოლოგია


2021 პირვ. კვარტ. ინფორმაცია ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის გემა – შესრულების შესახებ


მერის 1 მარტის ბრძანება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თაობაზე


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის წლიური ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში


დან.-N-1 განმარტებითი ბარათი 2021 წლის პროგრამული ბიუჯეტზე


დან.-N-6. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი


დან.-N-8 დადგენილების პროექტი მუნიციპალიტეტი 2021 წელი


დან. N 1 განმარტებითი ბარათი 2021 წლის პროგრამული ბიუჯეტზე


დან. N 2 2020 წლის წლიური ბიუჯეტის შესრულების მოკლე მიმოხილვა ათი თვის შედეგების მიხედვით


დან. N 3 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი


დან. N 4 პროგრამული ბიუჯეტი 2021 წლის


დან. N 5 ა(ა)ი-ების ბიუჯეტები 2021 წ


დან. N 7 ხარაგაული საპროგნოზო გადასახადები) საქ. ფინანსთა სამინისტრო


დან. N 8 დადგენილების პროექტი მუნიციპალიტეტი 2021 წელი


დან. N 9 ხარაგაულის მუნიციპ. 2021 წლის კაპიტალური ბიუჯეტის პროექტი


 

 

ნანახია: 0 - ჯერ