სტრუქტურული ერთეულები

ადმინისტრაციული სამსახური
სამსახურის უფროსი
კახა გოლუბიანი
ტელ: 577 577 217

kakhaberigolubiani@gmail.com

 

-----------------------------------------------------------------

საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

განყოფილების უფროსი

ინგა ბერაძე

ტელ: 5 99 44 20 57

Ingaberadze80@gmail.com

 

-----------------------------------------------------------------

იურდიული განყოფილება
განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი
ინგა თურქაძე
ტელ: 598 95 30 15


-----------------------------------------------------------------

საქმისწარმოების და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება
განყოფილების უფროსი
ნანა გიორგაძე
მობილური: 995593487748
ელ-ფოსტა: naniko_nange@yahoo.com

 

-----------------------------------------------------------------

ბავშვთა დაცვის და მხარდაჭერის განყოფილება

განყოფილების უფროსი

თეა ბერიძე

ტელ: 5 99 14 82 28

teaberidze79@gmail.com

 

-------------------------------------------------------------

წარმომადგენლებთან კოორდინირების განყოფილება
განყოფილების უფროსი

დავით თხელიძე

დებულება

-----------------------------------------------------------------

საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახური
სამსახურის უფროსი

ვლადიმერ გელაშვილი
ტელ: 599 25 26 40 577 95 75 17
n.maglakelidze62@yahoo.com

 

-----------------------------------------------------------------

სახელმწიფო შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური
სამსახურის უფროსი
ზურაბ იჩქიტიძე
ტელ: 599852605

 

-----------------------------------------------------------------

ბუღალტრული აღრიცხვისა და დაგეგმარების განყოფილება

განყოფილების უფროსი
ინგა ჭიპაშვილი
ტელ:551 91 40 40

 

-----------------------------------------------------------------

სახაზინო საბიუჯეტო დაგეგმარების განყოფილება
განყოფილების უფროსი
ნინო მაღლაკელიძე
ტელ: 599 85 26 50
n.maglakelidze62@yahoo.com

 

-----------------------------------------------------------------
ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური

სამსახურის უფროსი

ინგა ლურსმანაშვილი
ტელ: 599-85-25-93.-----------------------------------------------------------------

მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის განყოფილება
განყოფილების უფროსი
მაია ალავიძე

ტელ: 599852593


-----------------------------------------------------------------

ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პეტრე შარიქაძე

ტელ:599 85 26 43

 

-----------------------------------------------------------------

ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილება
განყოფილების უფროსი

 

 

-----------------------------------------------------------------

ზედამხედველობისა და არქიტექურის სამსახური
სამსახურის უფროსის 

ზურაბ ბანცაძე

ელ ფოსტა: kharagauli.zedamxedveloba@gmail.com

ტელ: 599 852642

 

-----------------------------------------------------------------

არქიტექტურულ სამშენებლო განყოფილება
განყოფილების უფროსი

ტელ: 
ელ. ფოსტა: kharagauli.zedamxedveloba@gmail.com

 

-----------------------------------------------------------------

ზედამხედველობის განყოფილება

განყოფილების უფროსი

გივი კურტანიძე

ტელ: 599 85 26 35

------------------------------------------------------------------------------

 კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური
სამსახურის უფროსი
ირინე ჩხეიძე
ტელ: 599 85 26 15
irinechxeidze@yandex.ru

-----------------------------------------------------------------

 ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
სამსახურის უფროსი
ნანა კიკნაძე

ტელ: 599852652
ელ.ფოსტა: nkiknadze35@yahoo.com

დებულება

-----------------------------------------------------------------

სოციალური დაცვის განყოფილება
განყოფილების უფროსი


ნანა თხელიძე

ტელ: 568706079

 

-----------------------------------------------------------------

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი

გრიგოლ ჭიპაშვილი

ტელ: 599898876

 

-----------------------------------------------------------------


შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახური


სამსახურის უფროსი


აკაკი ლურსმანაშვილი

ტელ:577977475

 

 -----------------------------------------------------------------

 

 

 

ნანახია: 0 - ჯერ